AFCO

Approved Financial Compliance Officer

rejestracja

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Przedstawiamy Państwu specjalny program kursowy stworzony z myślą o branżach regulowanych – szeroko rozumianym sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Autorski program Approved Financial Compliance Officer (AFCO) adresowany jest do osób wykonujących już zadania compliance w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, jak również osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia tego rodzaju pracy. Dynamiczne zmiany w compliance branż regulowanych, jakie dokonały się w pierwszej połowie 2017 r., wiążą się nie tylko z koniecznością ich odpowiedniego przyswojenia, ale wymagają także rewizji istniejących w organizacjach rozwiązań i dostosowania do nowych wymagań.

Absolwenci z certyfikatem AFCO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji uwzględniając specyfikę branży finansowej i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Posiadają podstawowe informacje z zakresu legal compliance oraz niezbędne umiejętności dla wdrożenia i utrzymania CSM w bankach i firmach ubezpieczeniowych.

| Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!

Certyfikat wydaje Instytut Compliance (IC). Instytut Compliance jest jedyną dotąd jednostką zajmującą się w Polsce wyłącznie prowadzeniem badań, szkoleniami i publikacjami z zakresu compliance. Wierzymy, że kompetencje organizatorów w połączeniu z doświadczeniem i ekspertyzą wykładowców są podstawowymi czynnikami warunkującymi wysoki poziom poszczególnych szkoleń.

| Dla kogo jest AFCO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance w bankach i firmach ubezpieczeniowych, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.

| Kiedy wybrać AFCO a kiedy ACO lub ACE?

Program Approved Financial Compliance Officer stworzony został jako specjalistyczny kurs dla branż regulowanych: szeroko rozumianej branży finansowej i ubezpieczeniowej. Może stanowić on specjalistyczne uzupełnienie programu Approved Compliance Officer (ACO), który ma charakter ponadbranżowy i metodycznie traktuje zagadnienia compliance od podstaw do poszczególnych ryzyk. Doskonałym uzupełnieniem dla abslowentów AFCO jest kurs drugiego poziomu Approved Compliance Expert (ACE).

| Struktura modułowa kursu AFCO

Moduł I: Wprowadzenie do compliance w branży finansowej

Kurs rozpocznie się od krótkiego ogólnego wprowadzenia do compliance: przedstawione zostaną najważniejsze standardy w zakresie kształtowania systemów zarządzania compliance oraz omówione będą możliwości certyfikacji tych systemów na podstawie różnych standardów. W dalszej części zajęć przedstawione zostaną zasadnicze wymogi prawne i standardy rynkowe regulujące działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności. Finalnie przedstawione zostaną prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz omówione zostaną wymogi raportowania i kontakty z regulatorem.

Moduł II: Wymogi prawne dot. oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych, ochrona danych osobowych

W ramach tego modułu omówione zostaną wymogi prawne dot. oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych – osobno dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Uczestnicy będą mieć możliwość wyboru między zajęciami dot. tematyki MiFiD i MAD/MAR, a zajęciami dot. modeli sprzedaży ubezpieczeń zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W drugiej części zajęć przedstawione zostaną węzłowe założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynków regulowanych.

Moduł III: Metody działania compliance w instytucji finansowej i soft skills oficera compliance

Przedmiotem tego modułu są praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem braku zgodności – metodyki i metodologie. Omówione zostaną także kwestie whistleblowingu w instytucjach finansowych, wyzwania i bariery w procesie digitalizacji oraz kompetencje miękkie skutecznego oficera compliance.

Moduł IV: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymogi CRS, FATCA; praktyczne zarządzanie obszarem compliance w branży finansowej

Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także tych dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej. Wykorzystanie Polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), środków bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy. Druga część modułu stanowi podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nabytych w czasie kursu w zakresie wdrożenia systemu zarządzania zgodnością, w tym wyzwań, trudności, pułapek oraz wykorzystania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w realizacji zadań compliance.

Moduł V: Egzamin certyfikujący i uzyskanie certyfikatu „Approved Financial Compliance Officer”stempelrot

Egzamin sprawdza nabyte w czasie kursu wiedzę i umiejętności. Ma on postać testu jednokrotnego wyboru.

| Certyfikat AFCO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu AFCO. Certyfikat wydawany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do wyboru kursów oraz rejestracji na stronach Instytutu Compliance.

rejestracja